‘මහින්ද එදිරිව මෛත්‍රීපාල’ හෙවත් ‘පුද්ගල බලය එදිරිව ආයතන බලය’